TEHNIČKI PREGLED ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA

Elins je firma koja od 2015. godine radi tehničke preglede elektroenergetskih objekata na teritoriji cele Srbije.

Kadrovski potencijal za ovu vrstu poslova Elinsa je 17 (sedamnaest) diplomiranih inžinjera sa odgovarajućim licencama Inžinjerske komore Srbije, od čega su 14 (četrnaest) profesori sa FTN-a u Novom Sadu, angažovanih po osnovu ugovora o dopunskom radu.

Bez imalo skromnosti možemo konstatovati da je referenc lista Elinsa o obavljenim tehničkim pregledima elektroenergetskih objekata najobuhvatnija i najbolja u Srbiji.

Navešćemo samo neke od objekata za koje smo završili ili je u toku pregled

Na referenc listi ima još skoro 100 objekata, između ostalog :

PRP 110 i 220KV, DV 110 i 220KV, TS 35/110 i 35/220KV, TS 110/35/10 i 110/20KV i DV 10,20,35, kao i kablovski vodovi 10, 20, 35 i 110KV.